Sidan senast uppdaterad 2020-10-28

ITF Automation är en idéell kamratförening för personer med ett intresse av Professionell Automation i alla dess former. Man blir medlem i itf för att man vill ta del av andras erfarenheter och för att man vill dela med sig av sina egna samt för att man vill vidareutvecklas inom sitt yrke. Det sker genom deltagande i utbildningsdagar, studiebesök och andra aktiviteter som medlemmarna i föreningen anordnar. ITF Automation arbetar även för att öka förståelsen av automationens betydelse i samhället och som en viktig faktor för att öka företagens konkurrenskraft och effektivitet.

ITF Automation styrs av en ideellt arbetande styrelse med stöd av deltidsanställda kansli-, ekonomi- och medlemshanteringsfunktioner. Medlemsavgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte som vanligen hålls i maj månad.

I medlemsavgiften ingår en prenumeration på föreningens husorgan, tidningen Automation som skickas till din arbetsplats, eller till din hemadress.


Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020. 

(Årsmötet i maj 2020 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att låta föregående års avgiftsnivåer stå kvar oförändrade)

O   Medlemsavgiften för vanlig medlem är 525:-

O   Aktiva tekniklärare inom relevanta Automationsutbildningar erbjuds en rabatterad medlemsavgift (kontakta kansliet)

O   Studerande, pensionärer och andra icke förvärvsarbetande  (på begäran, i förväg) 175:-

O   För studerande inom relevanta automationsutbildningar subventionerar ITF Automation
      hela medlemsavgiften fram till och med det kalenderår som medlemmen fyller 26 år.

Som en service till företag som vill stödja sina medlemmars (=de anställdas) professionella utveckling och personliga nätverk och samtidigt stödja ITF Automations opinionsbildande verksamhet, och som vill förenkla sin egen administration, erbjuder ITF Automation ett "servicepaket för företag"**. Servicepaketet kan för större företag omfatta alla itf-medlemmar som är verksamma på samma arbetsplats (=samma postadress). Detta är dock inget krav för företag med totalt färre än 10 anställda.

O   Grundavgift 5250:-

O   Kostnad per medlem på arbetsplatsen 220:-


 

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018.
(Årsmötet 30 maj 2017 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att hålla medlemsavgifterna oförändrade från föregående år.)

O   Medlemsavgiften för vanlig medlem är 375:-

O   Aktiva tekniklärare inom relevanta Automationsutbildningar erbjuds en rabatterad medlemsavgift (kontakta kansliet)

O   Studerande, pensionärer och andra icke förvärvsarbetande  (på begäran, i förväg) 150:-

Som en service till företag som vill stödja sina medlemmars (=de anställdas) professionella utveckling och personliga nätverk och samtidigt stödja itf:s opinionsbildande verksamhet och som vill förenkla sin egen administration, erbjuder itf ett "servicepaket för företag"**. Servicepaketet kan för större företag omfatta alla itf-medlemmar som är verksamma på samma arbetsplats (=samma postadress). Detta är dock inget krav för företag med totalt färre än 10 anställda.

O   Grundavgift 3750:-

O   Kostnad per medlem på arbetsplatsen 160:-


 

Som en följd av att itf har karaktären av en kamratförening skall varje medlem personligen ansöka om medlemskap till styrelsen som väljer in den sökande som medlem i ITF Automation*. Notera även att när du lämnar ett företag som har ett serviceavtal med itf, så måste du själv säkerställa att du ändrar dina matrikeluppgifter så att inte ditt medlemskap upphör. (Och, om du är kontaktperson på ett företag som har serviceavtal med itf, ber vi dig att alltid meddela oss den nya adressen när en medlem slutar hos er). När du önskar utträda ur föreningen skickar du ett meddelande till kansliet. Utträde sker vid årsskiftet.  

*Fotnot: Att styrelsen "väljer in medlemmar" är en formell markering av att det är du själv som ansöker om medlemsskap baserat på ditt eget intresse för föreningens verksamhet. Styrelsen gör alltså inte någon "prövning" av din tidigare utbildning eller nuvarande arbetsuppgifter. Det är också en markering av att medlemsskapet tillhör dig som individ, det är inget som kan ärvas från en tidigare befattningshavare eller som personalavdelningen kan "lämna över" till din efterträdare.

Alla som delar föreningens vision om att vår bransch, våra företag, och vi själva, alla tjänar på att vi gemensamt utvecklar vår kompetens och sprider kunskap om vår verksamhet, är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i föreningen. Gör din ansökan nu.

**Fotnot: "Servicepaket för företag" är en tjänst som föreningen erbjuder företag som vill stödja föreningen och sina medarbetares utveckling. Genom att det förenklar företagets administration och bokföring ger det dessutom positiva ekonomiska effekter för de flesta företag. Som lätt inses är det dock för de flesta företag inte att betrakta som en "mängdrabatt".