STADGAR FÖR INSTRUMENTTEKNISKA FÖRENINGEN

 

§ 1 Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är:

  • att skapa kontakt och utbyte av erfarenheter mellan personer verksamma inom det instrument-, mät- och reglertekniska området samt därtill hörande tillämpningar inom informationsteknologin
  • att främja utbildning, utveckling och standardisering inom området
  • att samverka med organisationer med gemensamma intresseområden

§ 2 Medlemskap

ITF består av fysiska medlemmar och juridiska medlemmar.

ITF:s fysiska medlemmar är personer med mätteknisk eller reglerteknisk verksamhet eller med verksamhet inom sådant annat område att de önskar stödja ITF:s ändamål genom att följa dess stadgar och beslut.

Fysisk medlem blir den, som ansökt härom och ej av särskilda skäl skall förvägras eller uteslutas.  Ansökan handlägges av ITF:s styrelse.

ITF:s juridiska medlemmar är ett företag, som ekonomiskt eller på annat sätt direkt stöder ITF:s verksamhet.

Som juridisk medlem kan den antagas, som ansökt härom och vars ansökan godkänts av ITF:s styrelse.

Till hedersmedlem kan föreningen utse den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig  grad befordrat föreningens uppgift.

§ 3 Inträde

Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan och efter beslut av styrelsen.  Hedersmedlem utses av föreningen efter förslag av styrelsen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet på förslag av styrelsen.  Juridisk medlem betalar en av styrelsen fastställd avgift. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 5 Utträde

Önskar medlem utträda ur föreningen skall skriftlig anmälan göras till styrelsen.

Medlem som inom ett år underlåtit att erlägga årsavgift kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.

Medlem kan ävenledes av andra orsaker uteslutas genom beslut vid föreningsmöte efter motiverat förslag av styrelsen.

§ 6 Möten

Varje år skall hållas minst två möten, varav ett är årsmöte.  Årsmötet skall hållas under tiden 1 mars till 31 maj.  Kallelse till möten skall vara skriftlig och omfatta förslag till dagordning för mötet samt utsändas minst två veckor före mötet.  Styrelsen äger rätt att till möte inbjuda utomstående personer som föreningens gäster.

§ 7 Rösträtt

Aktiv medlem och hedersmedlem har en röst.

Röstberättigad medlem kan förutom sin egen röst även representera annan medlems röst om fullmakt finnes.

Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.  Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst vid öppen omröstning medan lotten avgör vid sluten omröstning.

§ 8 Val och beslut

Val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och hedersmedlemmar sker genom röstning, vilken om så begäres vid mötet, företages sluten.  Övriga frågor avgöras genom öppen omröstning såvida ej annat bestämmes.  Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

§ 9 Styrelse

Föreningens angelägenheter omhänderhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Styrelsen skall bestå av nio personer och val ske vid årsmötet.

Föreningen utser vid årsmöte styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelseledamot väljs för en mandattid på två år.

Styrelsens sammansättning skall vara sådan att föreningens olika intresseområden blir företrädda.

Styrelsen tillkommer

  • att   befordra och värna föreningens intressen,
  • att   förbereda ärenden som skall behandlas vid föreningens möt och tillse att fattade beslut verkställes,
  • att   handha föreningens ekonomi,
  • att   vid årsmötet lämna redogörelse för sin verksamhet,
  • att   hålla kontakt med andra sammanslutningar med verksamhet inom föreningens intresseområde.

§ 10 Revisorer

För granskning av styrelsens verksamhet väljer årsmötet två revisorer jämte en revisorssuppleant.  Valet gäller för en period av två år.

§ 11 Valberedning 

Vid höstmötet tillsättes en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.  Valberedningen har att föreslå kandidater till påföljande års funktionärsval.  I sitt förslag skall valberedningen utom egna kandidater upptaga även de personer som föreslagits av minst tre medlemmar i skrivelse tillställd valberedningen senast den 1 februari.  Valnämndens förslag delgives medlemmarna i kallelsen till årsmötet.  Föreningsmedlem kan även vid årsmötet föreslå kandidater.  Ledamöterna av valberedningen skall väljas utanför de sittande funktionärernas krets.  Varje år skall minst en av valberedningens ledamöter nyväljas, och ingen får tillhöra valberedningen mer än i högst tre år i följd.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i förening, med angivande av den tecknades funktion i föreningen.

§ 13 Bokföring och revision

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.  Revisorerna skall i god tid före årsmötet granska föreningens verksamhet och tillsälla årsmötet revisionsberättelse.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall skriftligen lämnas till styrelsen senast den 1 februari så att styrelsen hinner behandla detsamma innan det framlägges för årsmötet.  Stadgeändring eller upplösning av föreningen kan ske först efter att beslut fattas av två på varandra följande årsmöten.  För beslut i dessa frågor fordras två tredjedels majoritet. Vid beslut om föreningens upplösning skall samtidigt beslutas om disposition av föreningens tillgångar.

Medlemskap i Instrumenttekniska föreningen löper tillsvidare.

Medlem förbinder sig att erlägga medlemsavgiften årligen och att vid försening även betala den av föreningen beslutade expeditionsavgiften.

Uppsägning av medlemskap bör göras skriftligen och senast den 31 december.  Utträde sker vid årsskiftet.

 

_____