Aktuella funktionärer (Senast uppdaterat 2018-05-10)

Vid styrelsemötet den 11 maj 2013 beslöt styrelsen att upphöra med särskilt utsedda "kretssammankallande" samt med särskilt utsedda "kontaktpersoner" för de nordiska systerföreningarna. Den gamla sidan har arkiverats och ersatts med denna.


Vill du komma i kontakt med itf så kontaktar du lämpligen itf kansli eller skickar ett mejl till styrelsen (kontaktinformation hittar du här)
Som medlem i itf kan du även kontakta enskilda medlemmar genom vår egen söksida.

ITFs funktionärer och mandatperioder.

Not: "Vald år" avser det kalenderår som valet förrättades på.

Styrelsens funktionärer

Normal mandatperiod är två år. Ungefär halva styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet, vanligen baserat på valberedningens förslag. Valberedningen sätter samman ett förslag på medlemmar som förklarat sig villiga att tillträda de vakanta posterna. Föreningen eftersträvar en god geografisk och yrkesmässig spridning bland styrelsens ledamöter. Föreningen bestämmer vid årsmötet vilka av styrelsens ledamöter som skall besätta posterna: styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör (i övrigt konstituerar styrelsen sig självt). Normalt tilldelas posterna för hela mandatperioden.

 

Ordförande Rickard Lycke      Omvald 2018
Vice Ordförande Swen Ytterman      Omvald 2018 (v.Ordf 2019)
Kassör Lennart Johansson Omvald 2019
Sekreterare Erik Molin
     Invald 2018
Ledamot Pär Almén Omvald 2019
Ledamot Tomas Eriksson Omvald 2019
Ledamot Marit Jerpenberg      Invald 2018
Ledamot Mats Larsson Invald 2019
Ledamot Stefan Malmsten Invald 2019

 

Valberedningens funktionärer

Normal mandatperiod är tre år. Val till valberedningen sker vid föreningens "höstmöte" i samband med Automationsdagarna. Även valberedningen bör ha en god geografisk och yrkesmässig spridning. Normalt axlar den "tidigast invalde" ledamoten rollen som sammankallande för året. Notera att förslag till nya medlemmar i valberedningen förväntas komma från medlemmarna själva (Av demokratiska skäl så är det varken styrelsens eller valberedningens uppgift att "föreslå efterträdare" till avgående ledamöter i valberedningen.).

Ledamot/Sammankallande Anders Klein Lysekil     Vald 2016 på 3 år
Ledamot Kent Gidlöf Örnsköldsvik   Vald 2017 på 3 år
Ledamot Carsten Lyth Sundsvall Vald 2018 på 3 år

 

Föreningens revisorer

Mandatperiod två år (normalt). ITF har två egna "lekmannarevisorer", samt en suppleant (styrelsen beslöt 2018 att minska antalet suppleanter från två till en), som väljs vid årsmötet. Dessutom använder föreningen en professionell revisionsbyrå för att säkerställa att alla formella krav är korrekt uppfyllda.

 

Revisor/Sammank. Wilhelm Alström   Omvald 2018 på 2 år
Revisor Anders Johansson Omvald 2017 på 2 år
Revisorssuppleant Morgan Lorin
Omvald 2017 på 2 år