ITF Automation fick sitt nya namn 2018.

Föreningen grundades redan 1956 under namnet "Instrumentteknikerklubben" men bytte 1961 namn till "Instrumenttekniska Föreningen", ett namn som sedan hängt med fram till 2018 då många som uppfattade "Instrument" som ett ålderdomligt begrepp, genomförde en förnyelse av namnet.

Föreningens formella namn är numera "ITF Automation", där "ITF" numera bara skall uppfattas som ett känt varumärke, men utan speciell uttolkning (På samma sätt som exempelvis IVL i "IVL Svenska Miljöinstitutet").

 

ITF Automation är en ideell förening...

För Dig...

 • Som arbetar med instrumentering och automatisering
 • som är intresserad av informationsteknologi
 • som säljer instrument och styrutrustning
 • som undervisar i, eller studerar, mät-, styr- och reglerteknik

är ITF Automation föreningen som ger...

 • kontaktnät för erfarenhetsutbyte
 • information om aktuell teknik
 • fort- och vidareutbildning
 • möjlighet att göra intressanta studiebesök
 • tillfälle att under angenäma former knyta kontakter med kollegor

Som medlem får Du...

 • medlemsmatrikel med företagsregister
 • tidningen Automation
 • tillgång till Ingenjörsnätverket på www.itfautomation.se
 • inbjudan till seminarier och konferenser i samband med årsmöten och automationsdagar
 • möjlighet att delta/medverka i lokala itf-möten

Har du frågor om föreningen eller vill bli medlem, kontakta gärna ITF Automations kansli, så får Du alla upplysningar.

 

Mer om ITF Automation

är en ideell sammanslutning för personer som har ett professionellt intresse för automationsteknik med tonvikt på mät-, styr- och reglerteknik samt tillämpningar av IT-teknik, t ex ingenjörer som är verksamma inom processindustrin eller som utvecklar, använder eller säljer instrumentering.

Föreningens uppgifter är bl.a. att

- främja utbildning, utveckling och standardisering inom området

- skapa kontakt och utbyte av erfarenheter medlemmarna emellan

- samverka med andra organisationer med gemensamma intresseområden.

itf bildades hösten 1961 som en utveckling av den tidigare "Instrumentteknikerklubben", vilken verkat sedan 1956 som en mindre sammanslutning av instrumentansvariga på några större företag. Den nya föreningen itf fick en fastare organisation med föreningsstadgar och en mer utåtriktad policy med bland annat lokala möten i olika delar av landet. Det redan tidigare påbörjade arbetet i kommittéer och arbetsgrupper intensifierades när itf inledde sin verksamhet 1962.

Föreningen har i dag över tusen medlemmar representerande process- och verkstadsindustri, institutioner, laboratorier och utbildningsanstalter samt tillverkare och leverantörer.

Internationellt samarbete

ITF Automation samarbetar med IFAC, (International Federation of Automatic Control).
Föreningen samverkar också med ISA:s lokalavdelning i Sverige, (The Instrumentation, Systems and Automations Society, Sweden Section).

ITF samverkar med de nordiska systerorganisationerna NFA i Norge, DAU i Danmark och SAS i Finland

DAU (Dansk Automationsselskab)
SAS (Suomen Automaatioseura ry/Finnish Society of Automation
NFA (Norsk Forening for Automatisering)

(Styrelsen beslöt 2016 att överlämna de mångåriga 'representantskapet' för IMEKO till en annan svensk organisation)

Aktiviteter på många områden

På "riksplanet" har föreningen två stadgeenliga möten varje år. Årsmöte hålls på olika platser i landet och kombineras med föredrag och diskussioner inom aktuella områden och besök hos olika företag och institutioner.

Det stadgeenliga "Höstmötet" arrangeras sedan 1988 i samband med itf:s Automationsdagar som numera genomförs kringmånadsskiftet januari-februari påföljande år, två konferensdagar med intensivt informationsutbyte inom föreningens intresseområden. Hittills har totalt ett otal aktuella teman behandlats i föredrag och paneldiskussioner. I samband med automationsdagarna arrangeras en uppskattad miniutställning, där kunder och leverantörer träffas och diskuterar under avspända former.

En viktig del av verksamheten är det sociala kontaktnätet. I samband med större möten arrangeras gemensamma middagar med samkväm och underhållning. Många är de tekniska problem som fått sin lösning till kaffet vid ett itf-möte!

Kommittéarbete

Arbetet med att ingående och ofta under längre tid behandla och lösa viktiga viktiga frågor inom olika intresseområden sker i olika kommittéer. Dessa består av medlemmar med speciell erfarenhet och sakkunskap och tillsätts då ett ämne känns aktuellt och de upplöses då uppdraget är fullgjort. Kommittéerna rapporterar om sitt arbete i samband med mötena.

Kommittéarbetet har ofta resulterat i remisser och rekommendationer som kommit medlemmarna och andra till del. Bland de många kommittéer som under åren gjort viktiga insatser kan nämnas kommittéerna för standardisering, dokumentation, instrumentmiljö, givare, underhåll och inte minst utbildning, där man följt upp och påverkat bland annat gymnasieskolans kursplaner inom föreningens verksamhetsområden.

På Webben

Redan 1991 skapades itf-net, en BBS för datorkommunikation via modem, där medlemmarna kunde kommunicera sinsemellan och även få produktinformation och annan information från en central databas.

1995 ersattes itf-net, med ekonomiskt stöd från Nutek och i samarbete med eif (Elektronikindustriföreningen)  av ingenjörsnätverket SweetNet (Swedish Electronic and ElectroTechnical Network). SweetNet var en "portal" som gav möjlighet att på nätet hämta och utbyta information kring medlemmarnas olika intresseområden (Industriell automation, elektronik och elektronikproduktion bl.a.).

2009 ersattes SweetNet av den nya webbplatsen på www.itfautomation.se. Den största skillnaden mot "SweetNet" är att all medlemsadministration numera hanteras på nätet. För dig som medlem blir det därmed enkelt att hålla din matrikelinformation aktuell (notera speciellt möjligheten att ange två olika mejladresser- det ökar möjligheterna för att minst en av adresserna fungerar när du byter arbete eller bredbandsleverantör). Webbplatsen kommer successivt att utökas med fler funktioner.

Lokala aktiviteter

ITFs styrelses ambition är att med medlemmarnas hjälp anordna aktiviteter över hela landet. ITF Automationsdagar hålls vanligen i Stockholmsområdet i början av året. Sedan arrangerar föreningen årligen under maj månad en Utbildningsdag, kombinerad med årsmötet, som vanligen hålls på en annan plats i landet.

Därutöver vill föreningen uppmuntra och stödja medlemmar som vill arrangera mer eller mindre lokala träffar, alltifrån diskussionsträffar till temadagar och studiebesök. Information om dessa aktiviteter ges på föreningens webbsidor. Om du känner att det kan vara "din tur" att arrangera en träff nu, så kan du läsa mera om att arrangera en itf-träff här. Du har fullt stöd av ITF styrelse och Kansli.