UTBILDNINGSGRUPP BILDAD

Föreningen har under hela sin verksamma tid verkat för utbildning inom automation på såväl gymnasie- som högskolenivå. För att i framtiden kunna fortsätta att påverka olika makthavare inom utbildningsväsendet i Sverige känner vi att det krävs mer än Itf’s medlemmar i ryggen. Lobbying från olika intressegrupper gentemot departement och regering har ökat på senare år. Vi behöver därför öka på våra ansträngningar.

I dagsläget har vi, genom Kent Gidlöf, en plats i det Nationella rådet för gymnasieskolan som tillsammans med skolverket ger influenser och påverkar utformningen av morgondagens skola. Här behöver vi ge Kent stöd och råd om var kommande behov av utbildningsinsatser krävs för att ge våra ungdommar en adekvat grund för sitt kommande värv inom automation . Förutom Kents insatser deltar Swen och Lennart i olika västkustförankrade grupper bl.a. Lindholmens tekniska gymnasium tekniska råd där nu en ny skola inom kort ska tas i bruk.

Itf-Automation har nu bildat en grupp med syfte att verka för att automationsutbildning i Sverige håller hög klass och är aktuell samt fortsätter att utvecklas i takt med att industrins behov förändras.


Utbildningsgruppen består 2018 av:

  • Lennart Johansson
  • Swen Ytterman
  • Kent Gidlöf

Om någon av våra medlemmar önskar deltaga aktivt i denna grupp är ni välkomna att höra av er till Lennart.

Målsättning för utbildningsgruppen

" Att genom deltagade i Nationella Rådet samt genom lobbying påverka utbildningsväsendet att ständigt utveckla program- och kursinnehållet inom Automation i takt med att industrins behov förändras och nya mät och styrmetoder införs."

Till denna grupp vill vi ha en större grupp, ett Industriellt Råd, som hjälp och stöd i arbetet. Denna grupp kan vara ganska stor, 10-15 personer.
Målsättningen är att skapa en grupp av ledande personer inom den del av den svenska industrin där automation är en förutsättning för dess fortlevnad och utveckling.

Rådet ska främst ha följande syften:

  • Att vara stöttande vid kontakter med skolverket, departement eller regering
  • Att utrycka sina synpunkter och tankar om behov av olika kunskaper i framtiden inom automation

Rådet ska främst bestå av:

  • Företags- / Koncernledare inom industri och teknisk konsultverksamhet
  • Högre chefer inom Automation eller HR
  • Profiler inom svenskt näringsliv

Rådsmedlemmar ska, på ideell basis, ge råd, utrycka sina synpunkter och tankar via mail och via olika typer av enkäter och förfrågningar utformade av Itf. Endast i enstaka fall kan förfrågningar om personliga framträdanden efterfrågas.